ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം

General

എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 10 നാണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സാമൂഹിക അപമാനത്തിനെതിരെ വാദിക്കാനും ഈ ദിവസം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

വേൾഡ് ഫെഡറേഷൻ ഫോർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന ആഗോള മാനസികാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ മുൻകൈയിൽ 1992 ൽ ഈ ദിനം ആദ്യമായി ആഘോഷിച്ചു.