വിധവാപെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ നിഷേധിക്കരുത്

General Kerala Life Style Politics

കൊച്ചി: തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗത്വമെടുത്തു ദീർഘകാലം മുടക്കമില്ലാതെ വരിസംഖ്യയടച്ചു 60 വയസിൽ പെൻഷൻ ആകുന്ന വിധവകൾ വിധവ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിൽ നിന്നുമുള്ള പെൻഷൻ നിഷേധിക്കുന്നത് നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നു കേരള തയ്യൽ ആൻറ് എംബ്രോയിഡറി വർക്കേഴ്സ് കോൺഗ്രസ് (കെ.ടി. ആൻ്റ് ഇ.ഡബ്ലിയു.സി.) പറഞ്ഞു.