കാൻസർ ചികിത്സയിൽ ടി-സെല്ലുകൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു

Headlines Health USA

മസാച്യുസെറ്റ്സ്: കാൻസർ ചികിത്സ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു. സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, ക്യാൻസർ കോശങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും നശിപ്പിക്കാനും ശരീരത്തിലെ ടി-കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം കാൻസർ രോഗികളിലും ഈ ടി-കോശങ്ങൾക്ക് ട്യൂമർ ഉള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ജേണലിൽ’ ഈ ഗവേഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ അവസ്ഥകൾ കണക്കിലെടുത്ത്, മന്ദഗതിയിലുള്ള ടി-സെല്ലുകളെ എങ്ങനെ സജീവമാക്കാം എന്നറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും, പ്രത്യേകിച്ച് കാൻസർ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയിൽ, ടി-സെല്ലുകളെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് സജീവമാക്കാം എന്നറിയുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എംഐടിയിലെ ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ ഡെൻഡ്രിറ്റിക് സെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഹകരണ രോഗപ്രതിരോധ കോശങ്ങളെ അണിനിരത്തി ടി-കോശങ്ങളെ പരോക്ഷമായി സജീവമാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തി.