കൊവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി

Crime

പാലക്കാട് : സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെയും ഹൈക്കോടതി നിർദേശത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ കൊവിഡ് ചികിത്സാ നിരക്ക് (10/5/2021 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ) നം 1066/2021/H&FWD) പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്ന വിധത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മൃൺമയി ജോഷി അറിയിച്ചു. ഇവ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്നവർക്കെതിരെ സർക്കാരിലും ഹൈക്കോടതിയിലും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും