കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ വീണ്ടും തുറക്കും

Breaking News Covid Education Kerala

കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും 2022 ഫെബ്രുവരി 7 മുതൽ ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കായി വീണ്ടും തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ ഓഫീസ് അടുത്തിടെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് പ്രകാരം, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഓഫ്‌ലൈൻ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ വ്യത്യസ്ത തീയതികളിൽ വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകൾക്കായി സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കും എന്നാണ്.

കേരളത്തിലെ സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും ഇനി ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് മാറും. സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, തിങ്കൾ മുതൽ ഫെബ്രുവരി 7, 2022 വരെ, സ്കൂളുകൾ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് 10 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ക്ലാസുകൾക്കായിരിക്കും. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2022 ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ ഓഫ്‌ലൈൻ പ്രഭാഷണങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കും. ക്രെച്ചുകളും കിന്റർഗാർട്ടനും വീണ്ടും തുറക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതിയെക്കുറിച്ചും ഓർഡറുകൾ പരാമർശിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻറെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കൊവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്‌കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ കേസുകളുടെ എണ്ണം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം, ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെല്ലാം പുറമേ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാക്സിനേഷൻ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് 15-18 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർക്ക്.