കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഐടി, ഐടിഇഎസ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമനിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു

Breaking News India Kerala

തിരുവനന്തപുരം : 3000 രൂപ പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐടി), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പ്രാപ്തമാക്കിയ സേവനങ്ങൾ (ഐടിഇഎസ്) ജീവനക്കാർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്ഷേമനിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞായറാഴ്ച പറഞ്ഞു.

“3000 രൂപ പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ഐടി & ഐടിഇഎസ് തൊഴിലാളികൾക്കായി ക്ഷേമനിധി ആരംഭിച്ചു. ഗർഭകാലത്ത് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക് 15000 രൂപയും വിവാഹത്തിന് 10000 രൂപയും ധനസഹായം നൽകും” എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയൻ ഞായറാഴ്ച ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കേരളം 16,671 പുതിയ അണുബാധകളും 120 മരണങ്ങളും 14,242 വീണ്ടെടുക്കലുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. “ചികിത്സയ്ക്ക് ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 15000 രൂപ ലഭിക്കും. 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും,” മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.