കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് MIS-C ഒരു ഭീഷണിയാണ്.

Covid Health Kerala

തിരുവനന്തപുരം : കുട്ടികളിലെ മൾട്ടി-സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം (MIS-C) വ്യാപിക്കുന്നു, ഇത് കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.

മൾട്ടി-സിസ്റ്റം ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സിൻഡ്രോം എന്നത് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീക്കം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്.