ഉക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരോട് ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടു

Breaking News India Ukraine

ന്യൂഡൽഹി : യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരോടും ഉടനടി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കാൻ ഉക്രെയ്നിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഞായറാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു. എംബസി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു, “ഇപ്പോഴും ഉക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും അറ്റാച്ചുചെയ്ത Google ഫോം ഉടൻ പൂരിപ്പിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ, പേര്, ഇമെയിൽ, ഫോൺ നമ്പർ, നിലവിലുള്ള സ്ഥലം, പാസ്‌പോർട്ട് വിശദാംശങ്ങൾ, ലിംഗഭേദം, പ്രായം എന്നിവ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉക്രെയ്നിൽ കുടുങ്ങിയ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ അറിയിക്കാനും അപേക്ഷയിൽ എംബസി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു, അവയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഓൺലൈൻ ഫോമിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൈറ്റുകൾ ചെർകാസി, ചെർണിഹിവ്, ചെർനിവ്റ്റ്സി, ഡിനിപ്രോപെട്രോവ്സ്ക്, ഡൊനെറ്റ്സ്ക്, ഇവാനോ-ഫ്രാങ്കിവ്സ്ക്, ഖാർകിവ്, കെർസൺ, ഖ്മെൽനിറ്റ്സ്കി, കിറോവോഗ്രാഡ്, കൈവ്, ലുഹാൻസ്ക്, ലിവിവ്, മിക്കോലേവ്, ഒഡെസ എന്നിവയാണ്. പോൾട്ടാവ, റിവ്‌നെ, സുമി, ടെർനോപിൽ, വിനിത്‌സ്യാ, വോളിൻ, സകർപത്യ, സപോറോഷെ, സൈറ്റോമിർ എന്നിവയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹംഗറിയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ഗംഗയ്ക്ക് കീഴിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഒഴിപ്പിക്കൽ ഫ്ലൈറ്റുകളുടെ അവസാന ഘട്ടം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വന്തം ക്രമീകരണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും (എംബസികൾ ഒഴികെ) രാവിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ ബുഡാപെസ്റ്റിലെ UT 90 റാക്കോസി ഹംഗേറിയൻ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.