ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ധന ആവശ്യം അതിവേഗം വളരുന്നു

Business Headlines India

ന്യൂഡൽഹി : മെയ് മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയിൽ ശക്തമായ വർധനയുണ്ടായി. നമ്മൾ 2022 മെയ് മാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യ എണ്ണ ആവശ്യകതയിൽ 22 ശതമാനം വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി, ഇത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് മെയ് 2022 നെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 860,000 ബാരലായിരുന്നു. എസ് ആന്റ് പി ഗ്ലോബൽ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഇൻസൈറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യം വർധിക്കാൻ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ വർഷം മേയിൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യം 80,000 ബാരൽ കടന്നിരുന്നു. വളർച്ചാ പ്രവചനമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. കൂടാതെ, ഗതാഗത ആവശ്യകത വർധിച്ചതിനാൽ, കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചു. ഇതിനുപുറമെ പെട്രോളിൻറെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലിറ്ററിന് എട്ട് രൂപ വീതം കേന്ദ്രസർക്കാർ വെട്ടിക്കുറച്ചു. അതേസമയം ഡീസലിൻറെ എക്‌സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും കുറഞ്ഞു. ഈ ഘടകങ്ങളെല്ലാം എണ്ണയുടെ ആവശ്യകത വർധിക്കാൻ കാരണമായി കരുതുന്നു.

വർഷാവർഷം ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോളിൻറെ ആവശ്യം പ്രതിദിനം 4,16,000 ബാരലായി വർധിച്ചപ്പോൾ ഡീസലിൻറെ ആവശ്യം 2,82,000 ബാരലായി ഉയർന്നു. അതേസമയം മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആവശ്യം പ്രതിദിനം 1,61,000 ബാരലായി ഉയർന്നു. മണ്ണെണ്ണയുടെ ആവശ്യകതയും പ്രതിദിനം 67,000 ബാരലായി ഉയർന്നു. അതേസമയം ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തിൻറെ ആവശ്യം പ്രതിദിനം 25,000 ബാരലായി ഉയർന്നു. പ്രതിദിനം 95,000 ബാരലാണ് എൽപിജിയുടെ ആവശ്യം.