കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഇന്ത്യൻ വനിതകൾകായി ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (IWN) ആരംഭിച്ചു

Headlines International Kuwait Latest News

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി സിബി ജോർജ്ജ്, കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ഇന്ത്യൻ വനിതകളുടെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന്, ഇന്ത്യൻ വനിതാ നെറ്റ്‌വർക്ക് (IWN) ഔപചാരികമായി 2021 സെപ്റ്റംബർ 30 -ന് ആരംഭിച്ചു.

കുവൈറ്റിലെ എംബസിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒൌട്ട് റീച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുവൈറ്റിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളെയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വിഭാവനം ചെയ്തതും സൃഷ്ടിച്ചതുമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് നെറ്റ്‌വർക്ക് (IWN).

കുവൈത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് താമസിക്കുന്ന എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകളുമായി പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടാനും വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ്, സംസ്കാരം, ആരോഗ്യം, ശാസ്ത്രം, സാഹിത്യം, കല, കായികം എന്നിവയിലെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ഇടപഴകൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും IWN ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ചിത്രങ്ങള്ക്ക് കടപ്പാട് : Facebook Page – India in Kuwait (Embassy of India, Kuwait City)