ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ബൈദു ഇൻഡസ്ട്രീസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭീമൻ ടെക് കമ്പനികൾക്ക് ചൈന പിഴ ചുമത്തുന്നു

China Headlines

ബീജിംഗ് :  ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പും ടെൻസെന്റ് ഹോൾഡിംഗ്‌സും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വൻകിട ടെക് കമ്പനികൾക്ക് കുത്തക വിരുദ്ധമെന്ന നിലയിൽ ഭരണകക്ഷിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ശനിയാഴ്ച പിഴ ചുമത്തി. കോർപ്പറേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാണ് പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ മാർക്കറ്റ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച്, എട്ട് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന 43 ഏറ്റെടുക്കലുകൾ ‘ഓപ്പറേഷൻ സെൻട്രലൈസേഷൻ’ നിയമങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഈ കമ്പനികൾ പരാജയപ്പെട്ടു.

ഓരോ നിയമലംഘനത്തിനും അഞ്ച് ലക്ഷം യുവാൻ (59 ലക്ഷം രൂപ) പിഴ ചുമത്തിയതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആൽബബാ ഗ്രൂപ്പിനും ടെൻസെന്റിനും പുറമെ, പിഴ ചുമത്തിയ മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർ JD.com ഇൻഡസ്ട്രീസ്, Tsuning Ltd ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ബൈദു ഇൻഡസ്ട്രീസും എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2013 ലെ ഏറ്റെടുക്കലുകളിൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് സാങ്കേതികവിദ്യ, മാപ്പിംഗ്, മെഡിക്കൽ ടെക്‌നോളജി അസറ്റുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബെയ്ജിംഗ് 2020 അവസാനം മുതൽ ടെക് കമ്പനികൾക്കെതിരെ കുത്തക വിരുദ്ധതയും ഡാറ്റ സംരക്ഷണവും മറ്റ് അടിച്ചമർത്തലുകളും ആരംഭിച്ചു. തങ്ങളുടെ വ്യവസായങ്ങളിൽ കമ്പനികൾക്ക് അമിതമായ നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് ഭരണകക്ഷി ആശങ്കപ്പെടുന്നു.