ബുക്കർ പ്രൈസ് 2021

Europe Headlines Story

ലണ്ടൻ: ബുക്കർ പ്രൈസ് 2021 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ഡാമൺ ഗാൽഗട്ട്ൻറെ ” ദി പ്രോമിസ് “എന്ന നോവൽ നേടി. വർണ്ണവിവേചനത്തിനു ശേഷമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഒരു വെളുത്ത കുടുംബത്തെകുറിച്ചു വിവരിക്കുന്നു.

2003 ലും 2010 ലും മുൻ പുസ്തകങ്ങൾക്കായി രണ്ട് തവണ ഡാമൺ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡാമൻറെ നോവലിൻറെ അസാധാരണമായ ആഖ്യാന ശൈലിയെ ബുക്കർ ജഡ്ജിമാരും പ്രശംസിച്ചു. ഫാൽക്കോണിയൻ ഉത്സാഹത്തെ നബോകോവിയൻ കൃത്യതയുമായി സന്തുലിതമാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആഖ്യാന ശൈലി.

ഡാമൻറെ ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്‌തകമായ ദി പ്രോമിസ്, സ്വാർട്ട് കുടുംബത്തിൻറെ അപകടകരവും മങ്ങിയതുമായ തമാശയുള്ള ഛായാചിത്രത്തിന് ഇതിനകം നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ആറ് നോവലുകളിൽ ഒന്നാണ് ദി പ്രോമിസ് എന്നും അതിൻറെ കലാപരമായ കഴിവിന് നല്ല സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബുക്കർ ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞു.