അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികൾക്കായി യുഎസ് വ്യോമതാവളം ഒരുക്കുന്നു, ഇത് ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു.

International USA

യുഎസ് : അഫ്ഗാൻ അഭയാർത്ഥികളുടെ കുടിയേറ്റത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു എയർബേസ് വെള്ളിയാഴ്ച ബിഡൻ ഭരണകൂടം ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത അഫ്ഗാനികളെ യുഎസ് സൈനിക താവളത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. അഭയാർത്ഥികളെ സർക്കാർ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുവെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുവെന്നും ബിഡൻ ഭരണകൂടം നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

പതിനായിരത്തോളം അഫ്ഗാൻ അഭയാർഥികൾ അമേരിക്കയിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെഡിക്കൽ, സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരായി അടിത്തട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ വകുപ്പിലെയും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം അഭയാർത്ഥികളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കൻ സർക്കാർ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാർക്കായി ഈ സ്ഥലം നിർമ്മിച്ചു. ഡോർമിറ്ററികളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കൂടാരങ്ങളുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശമാണിത്.