കുവൈത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം യാത്രക്കാർക്ക് അധിക ഫീസ് നടപ്പാക്കുന്നു

Headlines International Kuwait

കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ നേരത്തെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്കാർക്ക് അധിക ഫീസ് നൽകുമെന്ന് അൽ-റായ് ദിനപത്രങ്ങൾ  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അധിക ഫീസുകൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും പിന്നീട് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിമാനക്കമ്പനികൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷന് (DGCA) ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസ് കൈമാറുമെന്നും ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു.

$ 3.5 മുതൽ S4 വരെ അധിക ഫീസ് പരിധി ഉറവിടങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി; സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിന് റെഗുലേറ്ററി അധികാരികളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി DGCA കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു, അതിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഒരു എയർലൈൻ കമ്പനിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.